Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

PŘEHLED MODIFIKACÍ > ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ > 5.3 ŽÁCI ŠKOLY JSOU MOTIVOVANÍ K DOSAHOVÁNÍ DOBRÝCH VÝSLEDKŮ A PROJEVUJÍ SOCIÁLNÍ A OSOBNOSTNÍ KOMPETENCE A OBČANSKÉ HODNOTY

5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty


Škola má zavedený účinný systém podpory motivace žáků k učení a k dosahování úspěšnosti ve vzdělávání. Vedením školy a pedagogy jsou i ve spolupráci se sociálními partnery cíleně rozvíjeny aktivity zaměřené na sociální, občanský a osobnostní rozvoj žáků, žáci školy jsou schopni získané kompetence v průběhu vzdělávání prokázat. Škole se dlouhodobě daří aktivně zapojovat co nejvyšší počet žáků do přehlídek, projektových činností a soutěží s ohledem na jejich individuální předpoklady, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje a oceňuje.

Předchozí kriterium Následující kriterium